Regulamin


REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin“), określa zasady dokonywania zakupów produktów RCP PIOTR SŁAWIŃSKI dostępnych na stronie internetowej pod adresem rcpexhausts.com.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej sklepu internetowego RCP PIOTR SŁAWIŃSKI w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
 3. Sklep internetowy RCP PIOTR SŁAWIŃSKI znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rcpexhausts.com („Sklep”), zajmujący się sprzedażą detaliczną towarów z branży motoryzacyjnej (zwanych dalej „Produktami”), umożliwia Kupującemu zawieranie umów sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy usługi na zasadach i warunkach określonych przewidziane w niniejszym Regulaminie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Stroną dokonującą sprzedaży Produktów w Sklepie jest RCP PIOTR SŁAWIŃSKI („Sprzedawca”) z siedzibą w 83-236 Koźmin, ul. Koźmin 30, posiadająca NIP: 585-147-58-98 oraz REGON: 365691435.
 5. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
  • “Konto” - konto , które należy założyć na Stronie w celu złożenia Zamówienia;
  • “Potwierdzenie” - e-mail potwierdzający wpłynięcie Zamówienia Klienta;
  • “Potwierdzenie Zamówienia” - e-mail, w którym Sklep akceptuje Zamówienie Klienta zgodnie punktem;
  • “Umowa” – umowa zawarta w wyniku złożenia Zamówienia Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem;
  • “Dzień roboczy” - dzień, który nie jest (i) sobotą ani niedzielą, (ii) dniem ustawowo wolnym od pracy;
  • “Klient” - pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, składającą Zamówienie na Stronie;
  • “Zamówienie” - zamówienie złożone przez Klienta na Stronie albo drogą telefoniczną w celu zakupienia Produktu;
  • “Cena” – cena brutto Produktu zamieszczona w opisie Produktu, wyrażona w złotych polskich.
 6. Informacje o Produktach w dostępnych Sklepie, tj. opisy lub ceny, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c. zgodnie z warunkami Regulaminu.
 7. Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania Zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.
 8. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamówień i Umów sprzedaży i dostawy Produktów. Złożenie Zamówienia, podanie wskazówek dotyczących dostawy lub akceptacja dostawy Produktów każdorazowo oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta praw przysługujących mu ustawowo.
 9. Administratorem danych osobowych jest RCP PIOTR SŁAWIŃSKI, która zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Umowa może być zawarta zarówno przez Klienta posiadającego Aktywne Konto w ramach Sklepu, jak i Klientów nie posiadających takiego Konta.
 2. W celu założenia Konta, Klient zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych:
  • Imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres, pod jaki dostarczane będą Produkty,
  • nr telefonu,
  • PESEL- w przypadku korzystania z rabatu karty Klienta.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient nie posiadający Konta zobowiązany jest każdorazowo do podania danych określonych w pkt. III.
 4. Składając Zamówienie Klient przyjmuje warunki niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia. Klient ma prawo, możliwość oraz powinien zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu za każdym razem, gdy składa Zamówienie.
 5. Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  • Nieprzekazywania i niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
  • Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.
  • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.
  • Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu.
  • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego.
 6. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
 7. Udostępniając dane osobowe opisane w pkt. II. 2 i pkt. II.3, Klient zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RCP PIOTR SŁAWIŃSKI dla celów realizacji Umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez RCP PIOTR SŁAWIŃSKI dla celów marketingowych zgodnie z treścią Polityki Prywatności. W przypadku Klientów zakładających Konto zgoda ta jest udzielana jednorazowo, w przypadku Klientów składających Zamówienia – zgoda ta jest udzielana każdorazowo. Brak wyrażenia wyżej opisanej zgody na przetwarzanie danych dla celów realizacji Umowy skutkować będzie odmową rejestracji Konta i przyjęcia Zamówienia.
 8. W przypadku cofnięcia zgody opisanej w pkt. II. 2 i pkt. II. 3, Konto użytkownika zostanie usunięte, a Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

III. ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Stronę Internetową lub w przypadku braku możliwości dokonania zakupu bezpośrednio przez Stronę Internetową – drogą mailową za pomocą adresu info@rcp.com.pl.
 2. Przed złożeniem zamówienia za pomocą Sklepu, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Produkt, który zamierza nabyć. Podczas wyboru Produktów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Wysłanie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: umieszczeniu wybranego Produktu w koszyku (formularz zamówienia), a następnie kliknięciu przycisku „Złóż Zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych dotyczących danych Klienta i wybranych Produktów jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.
 5. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w Zamówieniu, ilości produktów, wartości Zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji Zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktu dochodzi w momencie zaakceptowania Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę. Dopóki Sklep wyraźnie nie potwierdzi, że przyjął Zamówienie Klienta, wysyłany ww. e-mail potwierdzenia otrzymania Zamówienia służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia. W takim Potwierdzeniu Sklep może według uznania, odmówić przyjęcia Zamówienia Klienta z jakiegokolwiek powodu, w tym niedostępności Produktu, lub zaoferować Klientowi Produkt alternatywny (w takim przypadku wymagamy, aby Klient najpierw złożył ponownie Zamówienie).
 7. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
 8. Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu zamówionego Produktu do momentu wystawienia przez Sprzedawcę Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji lub otrzymania od Klienta zawiadomienia o cofnięciu Zamówienia, jeśli nastąpi to wcześniej.
 9. Umowa jest zawarta, a Sklep staje się prawnie zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt w chwili akceptacji Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia jest uznawane za skuteczne po wysłaniu go przez Sklep i przekazaniu do systemu e-mailowego Klienta w sposób umożliwiający jego odczytanie. Do czasu zaakceptowania przez Sklep Zamówienia Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji, Klient zaś ma prawo je anulować. W przypadku anulowania Zamówienia przez Sklep lub przez Klienta przed jego akceptacją, Sklep niezwłocznie zwróci wszelkie dokonane Płatności związane z Zamówieniem Produktu dokonane przez Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktu.
 10. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie stosownej opcji przy Zamówieniu oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
  Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem mailowym info@rcp.com.pl.

IV. CENA I METODY PŁATNOŚCI

 1. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia lub przy jego odbiorze. Klient płaci cenę za zamówione Produkty, wedle swego wyboru:
  • gotówką pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem),
  • przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu Płatności Shoplo.
 2. RCP PIOTR SŁAWIŃSKI zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 3. RCP PIOTR SŁAWIŃSKI wystawia faktury VAT.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Dostępne formy płatności za pomocą kart płatniczych Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Użytkownik dokonuje zakupu Produktów według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona od ilości zakupionych Produktów oraz gabarytów przesyłki.
 7. www.wszystkoociasteczkach.pl

V. DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Produkty wysyłany jest pod wskazany adres w formularzu Zamówienia lub podany drogą mailową.
 2. Termin realizacji zamówienia w Sklepie jest terminem przygotowania Produktów do wysyłki i wyjątkowych sytuacjach czas realizacji potwierdzany jest przez Sprzedawcę podczas kontaktu z Klientem.
 3. Wysyłka zakupionych Produktów możliwa jest za pośrednictwem standardowej przesyłki kurierskiej lub przesyłki kurierskiej pobraniowej. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem, istnieje możliwość odbioru osobistego w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.
 4. Koszt dostawy wybranych Produktów podawany jest przy wyborze sposobu ich dostawy, na etapie składania zamówienia.
 5. Klient ponosi koszty zakupionych Produktów o czym Klient jest informowany w trakcie kompletowania zamówienia oraz przed akceptacją składanego Zamówienia.
 6. Odbiór przesyłki od kuriera jest poprzedzony złożeniem podpisu jako potwierdzenia odbioru zamówienia. Przed złożeniem podpisu Klient powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie staniu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 8. Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu okresu wskazanego od daty nadania przesyłki. W przypadku gdy Klient nie zgłosi braku doręczenia przesyłki, a paczka zostanie zwrócona do Sklepu, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi z odesłaniem paczki.
 9. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub leżących po stronie Nabywcy (np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy).
 10. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, Sprzedawca obciąży Klienta kosztami przesyłki oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości zakupów po odebraniu przez Sklep zwróconego zamówienia.
 11. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie doręczenia. Przy otwieraniu Produktu Klient powinien uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

VII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca oferuje w Sklepie Produkty fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca udziela rękojmi na Produkty sprzedawane w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@rcp.com.pl lub listu poleconego wysłanego na adres Sklepu z dopiskiem „Reklamacja RCP”.
 4. Prawidłowo złożona Reklamacja powinna zawierać dane Klienta takie jak imię i nazwisko, numer zamówienia, którego tyczy się Reklamacja oraz krótki opis Reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszenia Reklamacyjne były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak zgodnie z przepisami kodeksy cywilnego nie później niż 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Reklamacji.
 5. Klient zobowiązany jest na żądanie Sprzedawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.
 6. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową, należy go dostarczyć na wskazany przez Sprzedawcę adres.
 7. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji, należności związane z zawarciem Umowy oraz ewentualnym odesłaniem Produktu do Sprzedawcy, w zakresie w jakim Reklamacja została uwzględniona, zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni od dnia wystosowania odpowiedniej komunikacji do Klienta o uznaniu reklamacji. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem. W przypadku płatności kartą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Ewentualny brak odpowiedzi Sprzedawcy w sprawie reklamacji we wskazanym terminie traktowany jest jako uznanie reklamacji.
 9. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się Produktu, uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku użytkowania Produktu, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania Produktu lub niewłaściwego użytkowania, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 10. W przypadku nie uwzględnienia Reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności Reklamacji.
 11. Jeżeli dostarczony Produkt jest zgodny z Zamówieniem, ale Klient chciałby wymienić go na inny, Sklep może udostępnić Klientowi taką możliwość, przy czym musi zostać to uzgodnione ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową. Przy wymianie towaru koszty przesyłki w całości ponosi Klient.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY(ZWROT PRODUKTU)

 1. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Sklep, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Produktu.
 2. W celu zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres e-mail info@rcp.com.pl lub listem poleconym na adres Sklepu z dopiskiem „Odstąpienie od umowy RCP”.
 3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia droga elektroniczną.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca gwarantuje zwrot cen Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Zwrot należności z tytułu odstąpienia od Umowy nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem. W przypadku płatności kartą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (od Klienta do RCP Piotr Sławiński i ewentualnej zwrotnej przesyłki (od RCP Piotr Sławiński do Klienta, ponoszę np. w przypadku, gdy Klient nie był uprawniony do odstąpienia lub złożył oświadczenie o odstąpieniu i zwrócił Produktu po przewidzianym 30- lub 14-dniowym terminie).
 7. Klient odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Produktów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Produktów. Klient odpowiada za wszelkie zmniejszenie Produktu wynikające z jego użycia (zamontowany produkt). RCP Piotr Sławiński jest uprawniony do potrącenia w takiej sytuacji kwoty pomniejszającej wartość rynkową Produktu od zwracanej Klientowi kwoty.
 8. RCP Piotr Sławiński może odstąpić od Umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny. W takim przypadku Klient zostaje powiadomiony o tym drogą elektroniczną oraz zostają zwrócone wszelkie dokonane przez Klienta płatności.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów usługi droga elektroniczną:
   Umożliwia zawieranie Umowy sprzedaży on-line, Produktów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
   Wysyłkę zamówionej informacji handlowej dotyczącą Produktów.
 2. Warunki techniczne świadczenia usług przez Sklep drogą elektroniczną:
   posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,
   korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera lub podobne),
   posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Sklep nie gwarantuje, że Strona będzie kompatybilna z każdym sprzętem i oprogramowaniem, którego używa Klient. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych lub innej własności, ani za wirusy lub inny kod, który może oddziaływać na powyższe, powstałe w wyniku dostępu Klienta do Strony lub korzystania z niej lub uzyskania jakichkolwiek materiałów ze Strony, a które nie są bezpośrednio związane z winą lub rażącym zaniedbaniem leżącym po stronie Sprzedawcy. Nie ponosimy również odpowiedzialności za działania osób trzecich

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 28 lutego 2019 roku.
 2. Integralną częścią Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies- akceptacja plików Cookies.
 3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez RCP Piotr Sławiński zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.
 4. RCP Piotr Sławiński zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Produktów oferowanych przez Sklep. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
 6. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością.
 7. Niniejszy Regulamin oraz Umowa (i wszystkie zobowiązania pozaumowne wynikające z nich lub z nimi związane) podlegają prawu polskiemu. Zarówno Klient, jak i Sklep niniejszym podlegają jurysdykcji sądów polskich. Wszelka korespondencja oraz kontakty między Stronami jest prowadzona w języku polskim. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 8. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w terminie 14 dni roboczych, spór będzie rozstrzygany przez właściwy wedle obowiązujących przepisów sąd powszechny.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl